Apie asociaciją

Asociacija įsteigta 1994 m. rugsėjo 19 d. Ją sudaro 41 narys. Nauja Asociacijos įstatų redakcija patvirtinta Asociacijos narių visuotiniame susirinkime 2006 m. birželio 1 d. Asociacijos valdymo struktūra – visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, Asociacijos taryba, Asociacijos Prezidentas. Septynis Asociacijos tarybos narius renka visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Asociacija yra savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvoje esančias žemės ūkio, technologijos ir verslo mokyklas, viešąsias profesinio mokymo įstaigas, kitas profesinio mokymo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, verslo įmones ir Lietuvos Respublikos piliečius, ir vykdanti Asociacijos narių nustatytus švietimo, mokslinio tyrimo, ekonominius, socialinius, ūkinius ir kultūrinius uždavinius ir funkcijas. ASOCIACIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Asociacijos tikslas – koordinuoti savo narių veiksmus tobulinant profesinio mokymo programų įgyvendinimą, apibendrinant ir skleidžiant mokymo įstaigų gerąją darbo patirtį, vykdant strateginius Lietuvos profesinio mokymo politikos uždavinius. ASOCIACIJOS VEIKLA 1. Dalyvauja formuojant Lietuvos kaimo plėtros strategiją ir teikia siūlymus dėl profesinio mokymo programų ir ugdymo proceso tobulinimo; 2. Organizuoja respublikines varžybas ir konkursus mokinių profesiniam meistriškumui ir praktiniam mokymui gerinti; 3. Organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, seminarus ir kitas metodinio mokymo; priemones vadovų, profesijos pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti; 4. Padeda užmegzti ir plėtoti mokyklų ryšius su užsienio valstybių giminingomis mokyklomis ir kitomis mokslo ir mokymo institucijomis; 5. Atstovauja Asociacijos narių interesams ir gina juos Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose; 6. Plėtoja profesinio mokymo įstaigų ir verslo įmonių dalykinį bendradarbiavimą.